Zdenko Frankenberger Daneš
Zdenko Frankenberger Daneš se narodil v Praze roku 1920. Studoval na Karlově univerzitě matematiku, fysiku a geofysiku. Roku 1945 se oženil s Marií Haňkovou (1921-1998). Jejich syn Petr (nar. 1954) a dcera Elena (nar. 1956) se narodili v Pittsburghu ve státě Pennsylvania. Roku 2007 se oženil s Julsimou Duisebayevou. Pracoval u Státního geofysikálního ústavu v Praze, na Karlově univerzitě v Plzni, u Gulf Oil Corporation v Pittsburghu v Pennsylvanii, u The Boeing Company v Seattlu ve státě Washington, na University of Puget Sound ve městě Tacoma ve státě Washington a u US. Geological Survey tamtéž. Publikoval práce z oboru gravitačního výzkumu, radioaktivního průzkumu hornin, složení a dynamiky nitra Země, Měsíce a planet, meziplanetárního magnetického pole a mikrovlnného záření zemského povrchu. Kromě toho se věnuje hudbě a problémům z různých kulturních oborů. Výsledkem této práce jsou následující úvahy a články: Zdenko Frankenberger Daneš was born in Prague, Czech Republic in 1920. He studied mathematics, physics and geophysics at Charles University. In 1945 he married Marie Haňková (1921-1998). Their son Peter (born 1954) and daughter Ellen (born 1956) were born in Pittsburgh, Pennsylvania. In 2007 he married Julsimo Duisebayeva. He worked at the State Geophysical Institute in Prague, at Charles University in Pilsen, Gulf Oil Corporation in Pittsburgh, Pennsylvania, Boeing Company in Seattle, Washington, University of Puget Sound in Tacoma, Washington and the US Geological Survey, also in Tacoma. He has authored publications in gravity research, radioactive analysis of minerals, composition and dynamics of the interior of the Earth, the moon and other planets, interplanetary magnetic fields and microwave radiation of the Earth's surface. As a hobby he also devotes himself to music and the study of various cultural curiosities. Some results of these interests are available on this website: